Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Zuid-Afrika
Introductie

GEOGRAFISCH
De Republiek Zuid-Afrika (RSA) vormt de zuidgrens van het uitgestrekte Afrikaanse continent. In het oosten grenst ze aan de Indische Oceaan en in het westen aan de Atlantische Oceaan. Ten noorden van Zuid-Afrika liggen Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland.
Met zijn 1.123.226 km² is dit land bijna 37 keer zo groot als België, terwijl de bevolking slechts 3 maal zo talrijk als die van ons is.
Het land is zeer strategisch gelegen tussen de Atlantische en Indische Oceaan. Dat was dan ook de reden waarom ontdekkingsreizigers -op hun zoektocht naar verbindingswegen over zee tussen Europa en Azië- zich hier vestigden.

Een enorm hoog gelegen hoogplateau bestrijkt het grootste deel van het land. Dat hoogplateau wordt van de kust gescheiden door een zeer steile helling. Het plateau zelf vormt een enorme vlakte, waarvan het centrale deel in hoogte varieert tussen 1.200 meter en 1.800 meter
Daar bevinden zich twee van de vier deelstaten: Transvaal en Oranje Vrijstaat. De helling krijgt op verschillende plaatsen telkens een andere naam. In het noordoosten ligt de Transvaalse Drakensberg, verder zuidwaarts de Natal Drakensberg, die tot 3.350 m hoogte reikt.
Geologisch gezien zijn deze bergen van oudere datum dan de Alpen en het Himalayagebergte.

De kust van Zuid-Afrika is vrij recht; daardoor is ze ietwat eentonig. De enige goede natuurlijke haven langs die 2.700 kilometer lange kust is Saldana Baai. Wegens gebrek aan drinkbaar water in de onmiddellijke omgeving is het benutten van deze mogelijkheid voor scheepvaart zeer beperkt.
Door onvoldoende en weinig efficiënte neerslag moet Zuid-Afrika het stellen zonder bevaarbare waterwegen, zelfs over korte afstanden.
Het belangrijkste afwateringssysteem is dat van de Oranjerivier, die het water afvoert van ongeveer 75 % van het grondgebied. Dit stroomgebied mondt uit in de Atlantische Oceaan.
Het water van het noordelijk gebied van het hoogplateau wordt door het Limpopo stroomcomplex afgevoerd naar de Indische Oceaan.


KLIMAAT
In Zuid-Afrika onderscheiden we drie verschillende gebieden wat betreft bodemgesteldheid. Ten oosten van een lijn van gelijke neerslag met ongeveer 500 millimeter per jaar (in België 750 tot 1.000 mm) vinden we de grondsoorten die onder invloed van natte zomers en droge winters gevormd zijn. Ze bevatten hoofdzakelijk lateriet (roodachtige aluminium- en ijzerhoudende grond), niet-uitgedroogde subtropische aarde, podzol (grijs fijn zand onder heideveen) en een blauw-grijze leemachtige en compacte grond.
De tweede streek ligt in een zone waar 's winters veel neerslag voorkomt, onder meer in de zuidelijke kuststreek. Hier vind men vooral grijsachtig zand en zandklei.
De derde streek ligt ver weg van de oost- en zuidkust. Het is er droog, een semi-woestijn, geleidelijk overgaand in een echte woestijn. De regenperiode is er beperkt tot de zomer en de geringe neerslag verdampt er zeer snel. De bodem heeft een zandachtige bovenlaag met daaronder klei, afgewisseld met een aangeslibde kiezellaag.

Het klimaat van Zuid-Afrika wordt bepaald door drie factoren: de breedtegraad, de zeestromingen en de hoogte. Behalve een klein deel in het noorden heerst er een overwegend gematigd klimaat, met vrij veel zon.
Alleen de Kaapprovincie ligt onder de regens vanuit het westen.
De rest van het land ligt onder de invloed van de subtropische hogedrukzone, waar condensatie en neerslag nauwelijks tot ontwikkeling kunnen komen. Daardoor heeft het grootste deel van Zuid-Afrika een droog klimaat.
Ten oosten van Zuid-Afrika stroomt de warme Agulhastroom in zuidelijke richting langs de kust.
In het westen stroomt de koude Benguelastroom naar het noorden toe. De oostkust is daardoor warmer.

In Zuid-Afrika hebben de landbouwers vrijwel voortdurend met watertekort af te rekenen. Van het oosten naar het westen neemt de regenval af. De temperaturen schommelen in de zomer tussen 21 en 24° C. In de vallei van de Oranjerivier loopt die echter op tot ongeveer 30° C.
De Zuidafrikaanse winters zijn gematigd koel met temperaturen op het hoogplateau beneden de 10° C.
Langs de oostkust in Natal en het Transvaalse Laagveld zijn de winters gematigd warm.

In een dor land zoals Zuid-Afrika zijn er natuurlijk weinig bossen. In het Karoogebied is er heesterbegroeiing, in het Hoogveld eentonig grasland.
Er zijn uitgestrekte savannes in het Transvaalse Bushveld en Laagveld, in de Kalahari, in de diepe vallei ten oosten van de Kaap en in de kuststreek van Natal.

Toen de eerste Europese pioniers er zich in de 17e eeuw vestigden was er een ongelooflijk rijk dierenleven: leeuwen, olifanten, neushoorns en een grote variëteit aan antilopen. Heden ten dage komt dat wild nog uitsluitend voor in de reservaten zoals de Kalahari.


BEVOLKING
Zuid-Afrika telt vier grote regio's: Kaapprovincies, Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal. Provincies zijn: Westkaap (Western Cape), Oostkaap (Eastern Cape), Vrijstaat (Free State), Gauteng (met Johannesburg en Pretoria), KwaZulu Natal, Mpumalanga, Noordprovincie (North Province), Noordkaap (Northern Cape), Noordwest (North West)
Bijna de helft van de totale bevolking van Zuid-Afrika (21,6 miljoen) leeft nog altijd in landelijke gebieden, doch nu is die verhouding snel aan het veranderen.
Alle steden en grootsteden zijn in het vochtigste deel van het land gelegen, in vier concentraties : het complex Pretoria-Witwatersrand-Vereniging in het zuiden van Transvaal, het Kaapse schiereiland, het gebied Pietermaritzburg-Durban en tenslotte de streek van Port Elizabeth en Uitenhage in het oosten van de Kaapprovincie.

Kaapstad is met nagenoeg 2 miljoen inwoners de grootste stad. De hoofdstad Pretoria telt slechts om en bij de 800.000 inwoners.
Johannesburg is de tweede grootste stad (1.609.000 inwoners).
Verder vermelden we Durban (982.000), Port Elizabeth (273.000) en Bloemfontein (104.000).
De bevolking is zeer gevarieerd, zowel wat afstamming, taal of geloofsovertuiging betreft. Het Afrikaans wordt door 16%, het Engels slechts door 9% van de bevolking als moedertaal gebruikt.
Daarnaast zijn er talrijke regionale zwarte talen, waarvan Xhosa met 25% en Zulu met 20% de belangrijkste zijn.


Eén zwarte op vier is Zulu
Er leven ongeveer 18% blanken, 10% kleurlingen en 3% Aziaten. Van de overige 79% zwarten vormen de Zulu's de grootste groep, namelijk 25% van de totale bevolking.
Naast 20% zwarten, die het traditionele geloof blijven aanhouden, belijdt ongeveer 77% van de bevolking één of andere vorm van het Christendom, terwijl 2% Hindoe en 1% Moslim zijn.

Zuid-Afrika telt 17 Universiteiten waar ruim 300.000 studenten opgeleid worden. Nog eens 115.000 studenten krijgen een hogere opleiding en 150.000 jongeren volgen een beroepsopleiding. Volgens gegevens van 1980 kon slechts 3/4 van de bevolking ouder dan 15 jaar lezen en schrijven. Bij de mannen lag dat cijfer niet zoveel hoger dan bij de vrouwen.
Uiteraard is de situatie ook op dat gebied heel snel aan het veranderen, mede door de ommekeer in de politieke situatie sinds 1994.
Het land lijdt op een vreselijke manier twee plagen: AIDS en werkloosheid.


POLITIEK
Sinds 1993 is de politieke situatie van Zuid-Afrika in een stroomversnelling terecht gekomen. De start van de aan gang zijnde "vreedzame revolutie" was de toenadering tussen de regerende Nationale Partij (NP) en het Afrikaans Nationaal Front (ANC).
Het overleg tussen die partijen leidde tot een overeenkomst dat in 1994 vrije verkiezingen zouden gehouden worden. Die zouden voor het eerst in de Zuidafrikaanse geschiedenis leiden tot een volwaardige proportionele vertegenwoordiging, gebaseerd op het principe "één persoon = één stem".

Deze eerste multiraciale verkiezingen werden zoals verwacht gewonnen door het ANC met 62,65% van de stemmen. De NP van uittredend president Frederik de Klerk kreeg 20,39% van de stemmen, de Zulu-partij Inkatha 10,54%.
In Kwa-Zulu Natal behaalde diezelfde IFP van Mangosuthu Buthelezi met 50,3%. de overwinning Het nieuwe parlement had tot doel een nieuwe grondwet voor Zuid-Afrika uit te werken.
De "interim-grondwet" van december '92 legde vast dat de nieuwe regering zou samengesteld zijn uit alle partijen die meer dan 5% van de stemmen haalden. Door het ANC wordt deze regering steevast de "Regering van Nationale Eenheid" genoemd.
Op 9 Mei '94 legde Mandela de eed af als eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Zijn partijgenoot Thabo Mbeki volgde hem nadien op.
De regering bestaat uit een coalitie van de drie grootste partijen: het ANC, de NP en de IFP. Een Indiase, Frene Ginwala, werd verkozen tot voorzitter van de Nationale Raad. Deze veranderde situatie leidde er toe dat Zuid-Afrika als 53e lidstaat werd opgenomen in de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid.
Een "waarheidscommissie" ging politieke misdrijven uit de periode van de Apartheid onderzoeken. Er werden geen doodvonnissen uitgesproken. President Mandela veroordeelde in vrij scherpe bewoordingen aanhoudende guerrilla-activiteiten en kondigde aan dat hiertegen streng zou worden opgetreden.


ECONOMIE
De algemene situatie in Zuid-Afrika was zeker niet bevorderlijk voor een stevige economische situatie. Daarvoor was de onrust in het land zelf te groot. Bovendien ging het handelsembargo van de Verenigde Naties (UNO) steeds zwaarder wegen op de handelsbalans.
De evolutie van de Rand (ZAR), die in 1986 nog 19 BEF (iets minder dan € 0,50) waard was en jaar na jaar bleef dalen tot de waarde einde '94 nog geen 9 BEF bedroeg, spreekt boekdelen! Het is hoogstwaarschijnlijk dat de nieuwe situatie een herstel van de economie teweeg zal brengen.
Begin 2002 was de ZAR nog amper 4 BEF (€ 0,10) waard.


Lees verder:
Geschiedenis van Zuid-Afrika

Bron ROC vzw, Gent
SOUTH AFRICA
Main Page
©  2001 december  copyright  roc vzw & vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed